Fraude

 

Fraude tast het imago van de verzekeringsbranche en daarmee image van GABA assurantiën aan. Daarnaast heeft fraude een onmiskenbare invloed op de schadelast en daarmee het verzekeringstechnische resultaat.

Er zijn geen onbetwiste cijfers beschikbaar over de totale schade die ontstaat door verzekeringsfraude. Het grote aantal soorten verzekeringen en de vele vormen van fraude bemoeilijken het bepalen van de totale omvang van verzekeringsfraude. Onderzoek in opdracht van het Verbond wijst er op dat er in Nederland jaarlijks naar schatting voor bijna één miljard euro met schadeverzekeringen wordt gefraudeerd. Dit op een totaal jaarlijks premiebedrag van 13,7 miljard euro en een totale jaarlijkse schadelast van 8,5 miljard euro (2009). Dit zou betekenen dat meer dan tien procent van de uitgekeerde schadevergoedingen onterecht zou zijn. Uitgedrukt in financiële termen (euro’s) zou verzekeringsfraude één van de meest omvangrijke vormen van criminaliteit zijn.

Beleid
GABA Assurantiën tolereert geen enkele vorm van fraude. Binnen ons bedrijf is iedereen bekend is met de relevante aspecten van fraude en dat het fraudebewustzijn wordt gestimuleerd en gedragen door alle medewerkers. Als fraudecontactpersoon is de feitelijk leider volmacht aangesteld. In geval van een gesignaleerde (mogelijke) fraude wordt de feitelijk leider volmacht geïnformeerd door de signalerende medewerker.

Wij besteden in onze procedures en instructies aandacht aan het signaleren en controle op fraudeaspecten en fraude indicatoren. Medewerkers worden geïnformeerd over deze indicatoren en op welke wijze deze kunnen worden toegepast. Daarnaast wordt iedere nieuwe verzekering gecontroleerd in het Fraude- en Informatie Systeem Holland (FISH). Ook is het Spoorboekje Fraudebeheersing voor de gevolmachtigd agent is bekend bij onze medewerkers.

Naast de door ons gevoerde procescontroles zorgen wij voor een aantal managementcontroles om fraude achteraf te signaleren. Indien door ons interne fraude wordt geconstateerd wordt altijd aangifte gedaan bij Justitie.

 

 

 

 

 

GABA op facebook GABA op LinkedIn GABA op Twitter